Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị xã Chí Linh Hải Dương

Có 1404 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Chí Linh Hải Dương. Các công ty tại Thị xã Chí Linh Hải Dương tập trung chủ yếu ở Phường Sao Đỏ 317 công ty, Phường Cộng Hòa 146 công ty, Phường Phả Lại 124 công ty, ...